WPROWADZENIE MINIMALNEGO PODATKU

wprowadzenie-minimalnego-podatku-dla-podatnikow-posiadajacych-srodki-trwale-postaci-nieruchomosci-komercyjnych

DLA PODATNIKÓW POSIADAJĄCYCH ŚRODKI TRWAŁE W POSTACI NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

Podstawą opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym od wskazanych budynków będzie nadwyżka ich wartości początkowej ponad kwotę 10.000.000,00zł. Od tak ustalonej podstawy opodatkowania pobierany będzie podatek, wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać podatek i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek

Art. 30g. Podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego

1. Podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wartość początkowa przekracza 10 000 000 zł, w postaci:
1) budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako:
a) centrum handlowe,
b) dom towarowy,
c) samodzielny sklep i butik,
d) pozostały handlowo-usługowy,
2) budynku biurowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako budynek biurowy
– wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:

  1.  środków trwałych, o których mowa w ust. 1, od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 22c wyłączenia spod amortyzacji pkt 5;
  2. środków trwałych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.

3. Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10 000 000 zł.
4. W przypadku gdy środek trwały stanowi współwłasność podatnika, przy obliczaniu wartości początkowej, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się wartość wynikającą z ewidencji podatnika.
5. W przypadku gdy środek trwały stanowi własność lub współwłasność spółki niebędącej osobą prawną, przy obliczaniu wartości początkowej, o której mowa w ust. 1, przypadającej na wspólnika, przepis art. 8 przychody z udziału w spółce, w wspólnej własności, przychody z pozarolniczej działalności stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku gdy środek trwały stanowi współwłasność podatnika i podmiotu powiązanego z podatnikiem w rozumieniu art. 25 przesłanki określania podatku bez warunków wynikających z powiązań, metody ustalania dochodów na podstawie oszacowania, przy obliczaniu wartości początkowej, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się całkowitą wartość początkową tego środka trwałego. Przy obliczaniu podatku podatnik uwzględnia wynikającą z prowadzonej ewidencji wartość początkową środka trwałego ustaloną zgodnie z art. 22g wartość początkowa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych ust. 11 i kwotę, o której mowa w ust. 3, ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość początkowa środka trwałego wynikająca z prowadzonej przez podatnika ewidencji do całkowitej wartości początkowej tego środka trwałego.
7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy środek trwały stanowi własność lub współwłasność spółki niebędącej osobą prawną, której wspólnikami są podatnik i podmiot powiązany z podatnikiem w rozumieniu art. 25 przesłanki określania podatku bez warunków wynikających z powiązań, metody ustalania dochodów na podstawie oszacowania.
8. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać podatek, o którym mowa w ust. 1, i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek.
9. Kwotę obliczonego za dany miesiąc podatku podatnicy odliczają od zaliczki na podatek, o której mowa w art. 44 podmioty obowiązane do wpłaty zaliczki bez wezwania. W przypadku gdy podatnicy wpłacają zaliczki kwartalne, odliczeniu podlega podatek obliczony za miesiące przypadające na dany kwartał.
10. Podatnicy mogą nie wpłacać podatku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jest on niższy od kwoty zaliczki na podatek, o której mowa w art. 44 podmioty obowiązane do wpłaty zaliczki bez wezwania, za dany miesiąc.
11. Kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku, o którym mowa w ust. 1, odlicza się od podatku obliczonego zgodnie z art. 27 skala podatkowa lub art. 30c podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej za rok podatkowy. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust. 1 lub ust. 1a pkt 2.
12. W przypadku gdy środek trwały, o którym mowa w ust. 1, został oddany do używania, przepisy ust. 1–11 stosuje się wyłącznie do podmiotu dokonującego odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art 22a–22o.

Art. 22c. Wyłączenia spod amortyzacji
Amortyzacji nie podlegają:
5) składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tę działalność
– zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399