Skip to main content

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny będą kosztem uzyskania przychodu tylko jeżeli wartość spadku lub darowizny nie korzystała ze zwolnienia od podatku od spadku i darowizn.

Kosztem uzyskania przychodu będą również odpisy amortyzacyjne w przypadku, kiedy składnik otrzymanego majątku w drodze spadku lub darowizny podlega opodatkowaniu ale z uwagi na jego wartość mieści się w tzw. kwocie wolnej od podatku od spadku i darowizn.

ART.23 UST.1 PKT.45A UST.O PIT
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (…)
45a) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
a) nabytych nieodpłatnie, jeżeli:
– nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub
– dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
– nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub
– nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku,
45c) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22b dodatkowe przesłanki podlegania amortyzacji ust. 1 pkt 4–7, jeżeli uprzednio te prawa lub wartości były przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest wspólnikiem, nabyte lub wytworzone a następnie zbyte – w części przekraczającej przychód uzyskany przez podatnika z ich uprzedniego zbycia