Skip to main content
Category

Aktualnosci

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA 2019R.

By Aktualnosci

Od 2019r. podatnicy będący wyłącznie właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych – czyli budynków wolno stojących, budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku mają prawo do ulgi podatkowej. Uldze nie podlegają budynki przynależne takie jak garaże, budynki gospodarcze, stodoły. Jeżeli jednak znajdują się one w jednej bryle z budynkiem mieszkalnym – to służą celom mieszkalnym i mogą być brane pod uwagę przy rozliczaniu ulgi.

W przypadku przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT, wydatki rozliczane w ramach ulgi sumuje się w kwotach netto (VAT możliwy do odliczenia nie może zostać rozliczony w deklaracji PIT w ramach ulgi). W przypadku pozostałych podatników – do ulgi przyjmuje się kwoty w wartości brutto.

Odliczać nie można wydatków finansowanych za podatnika przez inne podmioty czy też zaliczonych przez niego do kosztów podatkowych (np. ulga nie wystąpi u przedsiębiorcy, dla którego ocieplany budynek jest środkiem trwałym, a ocieplenie – zwiększy wartość odpisów amortyzacyjnych).

Z ulgi nie może również skorzystać osoba, która ponosi wydatki na budynek nie będący jej własnością – a którym dysponuje w ramach praw zależnych – np. na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, leasingu
Ulga przysługuje ona jako odliczenie od dochodu wydatków na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Odliczenia dokonać można w wartości 23% wydatków na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, poniesionych między 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r.

Aby móc skorzystać z ulgi należy przed poniesieniem wydatków na termomodernizację przeprowadzić na nieruchomości audyt energetyczny. Inwestycję polepszającą standard energetyczny nieruchomości podejmować można w ciągu trzech lat, licząc od końca roku przeprowadzenia audytu. Ulga przysługuje jednak wyłącznie, gdy inwestycja zostanie ukończona w okresie trzech lat licząc od końca roku podatkowego, w którym sporządzono audyt energetyczny. Dowodem jej zrealizowania powinien być albo odbiór techniczny albo odpowiednia dokumentacja powykonawcza bądź odbiór dokonywany przez audytora potwierdzającego polepszenie standardu energetycznego nieruchomości.

Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym sporządzono audyt energetyczny dla danego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

PAMIĘTAJ- WAŻE TERMINY W LUTYM !!!

By Aktualnosci

5.01.2018 (poniedziałek)
Termin złożenia deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
wpłata składek ZUS za grudzień 2017 r. – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

Read More