Skip to main content

Zgodnie z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej od 1 stycznia 2017 roku limit płatności gotówkowych dokonywanych przez podatników został obniżony do 15 tys. złotych.
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności za pośrednictwem rachunku bankowego
1. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)

Brak możliwości zaliczenie wydatku do kosztów podatkowych zarówno w PIT jak i CIT dotyczy jednej gotówkowej zapłaty na kwotę 15.000zł-jak i wielu zapłat gotówkowych w ramach jednej transakcji . Wymóg ten dotyczy zapłaty w złotówkach i walutach obcych. Przeliczeń na PLN należy dokonywać indywidualnie do konkretnej transakcji wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania tej transakcji.

Pamiętajmy o aktualizacji rachunków bankowych w Urzędach Skarbowych.