Skip to main content

5.01.2018 (poniedziałek)
Termin złożenia deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
wpłata składek ZUS za grudzień 2017 r. – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe


7.02.2018 (środa)
Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz przekazanie podatnikowi informacji CIT-7
Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
Termin wpłaty podatku dochodowego w formie karty podatkowej

12.02.2018 (poniedziałek)
Termin zapłaty składek ZUS przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników -osoby fizyczne wpłacają składki wyłącznie za siebie (za styczeń)
Termin złożenia INTRASTAT.

15.02.2018 (czwartek)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za IV kwartał 2017 r. – zarządy jednostek samorządu terytorialnego
Termin zapłaty składek ZUS– przez płatników zatrudniających pracowników
Termin wpłaty podatku leśnego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych
Termin złożenia deklaracji na podatek rolny i leśny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
Termin wpłaty I raty podatku od środków transportowych
Termin wpłaty składek ZUS –pozostali płatnicy (za styczeń)
Termin złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy przez osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych

20.02.2018 (wtorek)
Termin zawiadomienia o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Termin zawiadomienia o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników
Termin wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – wpłata kwot pobranych zaliczek na wpłata za styczeń 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
Termin wpłaty miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za styczeń
Termin wpłaty miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy- o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, za styczeń 2018
Termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za styczeń 2018r.
Termin wpłaty na PFRON
Termin wpłaty podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof za styczeń 2018r.

26.02.2018 (wtorek)
Termin wpłaty podatku VAT za styczeń 2018r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
Termin wpłaty podatku akcyzowego oraz złożenia deklaracji dla podatku akcyzowego za styczeń 2018r.
TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za styczeń 2018 r. – dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2018 r. – dysponenci części budżetowych
złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za 2017 r. – dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie rocznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2017 r. – dysponenci części budżetowych
złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za 2017 r. – dysponenci części budżetowych
złożenie rocznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST za 2017 r. – zarządy jednostek samorządu terytorialnego
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za IV kwartały 2017 r. – zarządy jednostek samorządu terytorialnego
złożenie rocznego sprawozdania Rb-PDP za 2017 r. – wójt (burmistrz, prezydent miasta)

21.02.2018 (środa)
złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2017 r. – nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
złożenie rocznych sprawozdań zbiorczych Rb-UZ, Rb-UN za 2017 r. – nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
złożenie kwartalnych sprawozdań jednostkowych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2017 r. – ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
złożenie rocznych sprawozdań jednostkowych Rb-UZ, Rb-UN za 2017 r. – ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
złożenie kwartalnych sprawozdań łącznych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2017 r. – Polska Akademia Nauk, agencje państwowe
złożenie rocznych sprawozdań łącznych Rb-UZ, Rb-UN za 2017 r. – Polska Akademia Nauk, agencje państwowe
złożenie miesięcznego sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za styczeń 2018 r. – jednostki samorządu terytorialnego

22.02.2018 (czwartek)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2018 r. – zarządy jednostek samorządu terytorialnego
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-35 za IV kwartały 2017 r. – kierownicy agencji wykonawczych
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za IV kwartały 2017 r. – kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej, Prezes Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-33 za IV kwartały 2017 r. – Prezes Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
VAT za styczeń 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
Termin złożenia informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za styczeń 2018r.
Termin złożenia informacji podsumowującej w obrocie krajowym za styczeń 2018r.
Termin złożenia deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za styczeń 2018r.
Termin złożenia informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za styczeń 2018r.

26.02.2018 (środa)
Termin przekazania podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2017 r. (PIT-11) – zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o pdof
Termin przekazania podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2017 r. (PIT-8C) – zgodnie z art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 3 i art. 42a ustawy o pdof
Termin przekazania podatnikowi i urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2017 r. (PIT-40A/11A)
Termin przekazania urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2017 r. (IFT-1R) – zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof
Termin przekazania do ZUS (przez emerytów i rencistów oraz płatników składek) informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2017 r.
Termin przekazania ubezpieczonemu informacji za 2017 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące