Skip to main content

Mały podatnik obecnie
zgodnie z art. 2 ust. 25 ustawy o VAT, to podatnik podatku od towarów i usług:

  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,
  • prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro,
    Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego.

Mały podatnik w 2019 roku
Limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika w 2019 r. wynosi po zaokrągleniu 5 135 000 zł.
W przypadku podatników prowadzących działalność maklerską limit w 2019 r. wynosi 193 000 zł.
Dzięki tym zmianom większa liczba podatników będzie mogła skorzystać z jednorazowej amortyzacji, czy też uproszczeń przy opłacaniu kwartalnie zaliczek na podatek.
Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys.zł (kurs: 1 eur =4,2795zł, tabela nr 190/A/NBP/2018 z dnia 2018-10-01)