Skip to main content

Opłata będzie dotyczyć wydawania lekkich, wykonanych z tworzywa sztucznego, toreb na zakupy, których grubość wynosi do 50 mikrometrów.Oplata recyklingowa nie obejmie bardzo lekkich toreb (o grubości nieprzekraczającej 15 mikrometrów), wymaganych ze względów higienicznych czy też oferowanych jako podstawowe opakowanie dla żywności sprzedawanej luzem (gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności).
Stawkę opłaty określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2389). Zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem szefa resortu środowiska, opłata wynosić będzie 0,20 zł jedną torbę.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r.
„DZIENNIK USTAWRZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 20 grudnia 2017 r.
Poz. 2389
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
1)z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie stawki opłaty recyklingowej
Na podstawie art. 40b ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 2056) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Rozporządzenie określa stawkę opłaty recyklingowej za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.
2. Stawka opłaty recyklingowej, o której mowa w ust. 1, wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy
z tworzywa sztucznego.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Minister Środowiska: J. Szyszko
Po raz pierwszy przedsiębiorcy wpłacą zebrane od klientów pieniądze za torebki dopiero w 2019 r. Od 1 stycznia 2018 r. bowiem sklepy będą musiały doliczać do każdej jednorazowej torebki 20 gr opłaty recyklingowej. Następnie będą ją przekazywać do budżetu państwa do 15 marca następnego roku.
Opłata recyklingowa kosztem uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego. Z chwilą pobrania opłata recyklingowa będzie zaliczana do przychodów (art. 14 ust. 2 pkt 18 ustawy PIT i art. 12 ust. 1 pkt 11 ustawy CIT). Natomiast za koszt uzyskania przychodów będzie uznawana z chwilą jej wniesienia przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego (art. 22 ust. 1aa ustawy PIT oraz art. 15 ust. 1aa ustawy CIT).
Warto jednak zwrócić uwagę, że firmy zaliczą do kosztów podatkowych opłatę recyklingową w kwocie netto. Nie odliczą od przychodu kwoty VAT należnego, który będą musieli odprowadzić do budżetu państwa. Nie pozwala na to art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT ani art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o CIT.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego na zakupy dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych – na paragonie fiskalnym umieszczana jest kwota zapłaty z tytułu sprzedaży torby (podobnie w przypadku faktury), nie ma konieczności wyodrębniania samej kwoty opłaty recyklingowej. Ponieważ paragon i faktura, które potwierdzają sprzedaż toreb, zawierają informacje o liczbie sprzedanych toreb, kwota opłaty recyklingowej będzie możliwa do ustalenia w łatwy sposób – przez przemnożenie liczby toreb i stawki tej opłaty za 1 sztukę torby (0,20 zł).