Skip to main content

5.01.2018 (piątek)
Termin złożenia deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
wpłata składek ZUS za grudzień 2017 r. – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

8.01.2018 (poniedziałek)
Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz przekazanie podatnikowi informacji CIT-7
Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

10.01.2018 (środa)
Termin zapłaty składek ZUS przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników -osoby fizyczne wpłacają składki wyłącznie za siebie
Termin złożenia INTRASTAT.
TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za IV kwartały 2017 r. – dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2017 r. – jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za IV kwartały 2017 r. – dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia, kierownicy uczelni publicznych

15.01.2018 (poniedziałek)
Termin zapłaty składek ZUS– przez płatników zatrudniających pracowników
Termin wpłaty podatku leśnego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych
Termin złożenia deklaracji na podatek rolny i leśny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

22.01.2018 (poniedziałek)
Termin złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania/rezygnacji z dotychczasowej formy
Termin złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)
Termin zawiadomienia o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Termin złożenia oświadczenia o wyborze podatku liniowego przez podatników, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg
Termin złożenia zawiadomienia o wyborze lub rezygnacji z ustalania przychodu w dacie pobrania wpłaty – w odniesieniu do wpłat pobranych na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej; w przypadku podatników CIT, o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych – wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w grudniu 2017 r.
Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy.
Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną jednolitą 19 % stawką podatku
Wpłata pobranego przez płatników zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 ust. 4-5 ustawy o PIT
Termin złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wg stawki 19%
Termin złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Termin złożenia zawiadomienia urzędu skarbowego o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie.
Termin złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu
Termin złożenia oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu z najmu przez jednego z małżonków
Termin złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)
Termin złożenie deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (art. 43 ust. 1 ustawy o PIT) – PIT-6

25.01.2018 (czwartek)
TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
złożenie miesięcznego sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za grudzień 2017 r. – jednostki samorządu terytorialnego
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2017 r. – zarządy jednostek samorządu terytorialnego
Termin wpłaty podatku VAT oraz złożenie deklaracji dla VAT
Termin złożenia informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT)
Termin wpłaty podatku akcyzowego oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
Termin złożenia informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za grudzień 2017 r.
Termin złożenia informacji podsumowującej w obrocie krajowym za grudzień 2017 r.
Termin złożenia deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień 2017 r.

31.01.2018 (środa)
TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2017 r. – dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za grudzień 2017 r. – Prezes ZUS

26.01.2018 (piątek)
TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za grudzień 2017 r. – izby administracji skarbowej
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2017 r. – dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

29.01.2018 (poniedziałek)
TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za grudzień 2017 r. – dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2017 r. – dysponenci części budżetowych
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za IV kwartały 2017 r. – dysponenci części budżetowych
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za grudzień 2017 r. – dysponent części 87

30.01.2018 (wtorek)
TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za IV kwartał 2017 r. – jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2017 r. – regionalne izby obrachunkowe
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-50 za IV kwartały 2017 r. – jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
Termin zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze w 2018 r. dla celów podatku dochodowego bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
Termin zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek według zasad określonych w art. 15c ustawy o pdop w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym; zawiadomienie to składają spółki i spółdzielnie, które otrzymały pożyczkę w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy o pdop, od podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o pdop w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r.; dotyczy to pożyczek faktycznie przekazanych podatnikowi przed dniem 1 stycznia 2018 r.
Termin złożenia deklaracji w podatku od nieruchomości przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
Wpłata podatku od nieruchomości przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
Termin złożenia informacji o dochodach PIT-8C, PIT-11, IFT-1R w formie pisemnej.
Termin rozliczenia rocznego dla podatników opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego (zeznanie PIT-28).
Termin rocznego rozliczenia odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej (PIT-16A).
Termin złożenia deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R
Termin złożenia deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR)
Termin złożenia informacji o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej (PIT-14).
Termin przekazania do ZUS informacji o danych za 2017 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
Termin złożenia deklaracji CIT-6AR przez: spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdop w brzmieniu obowiązującym do końca 2017 r., powstałego w 2017 r.; spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2017 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
Termin złożenia przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji CIT-11R za 2017 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
Termin złożenia przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od: należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop za 2017 r. (CIT-10Z); dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o pdop, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2017 r. (CIT-6R)