Skip to main content

OD PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH (ART.21 USTAWY O PIT)

Zwolnienie:

 1. zapomogi wypłacane z funduszu zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji z 638 zł do 1000 zł rocznie (art. 21 ust. 1pkt 9a),
 2. diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów dla osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich z 2280 zł do 3000 zł miesięcznie (art. 21 ust. 1 pkt 17),
 3. zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci (art. 21 ust. 1 pkt 26 ), z 2880 zł do – bez limitu, w sytuacji gdy zapomoga finansowana jest z określonych źródeł, np. ZFSŚ, albo 6000zł rocznie w pozostałych przypadkach
 4. przychody z zamiany rzeczy lub praw z 2280 zł do 6000 zł dotyczy jednej umowy (art. 21 ust. 1 pkt 32b),
 5. świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy, stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy z 2280 zł do 3000 zł rocznie (art. 21 ust. 1 pkt 38),
 6. wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej z 380 zł do 1000 zł rocznie (art. 21 ust. 1 pkt 67),
 7. świadczenia na opiekę w żłobkach i przedszkolach nie finansowanych przez ZFŚS z 200 zł/400 zł do 1000 zł na każde dziecko miesięcznie (art. 21 ust. 1 pkt 67b),
 8. dopłaty związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży z innych źródeł niż wskazane w art.21 pkt.78 lit.a z 760 zł do 2000 zł rocznie (art. 21 ust. 1 pkt 78 lit.b),
 9. wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu oraz konkursach z dziedziny nauki, sztuki, dziennikarstwa, sportu, a także nagród
 10. związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług z 760zł do 2000 zł jednorazowo (art. 21 ust. 1 pkt 68 )
 11. świadczenie otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych, pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów z 2880 zł do 3000zł rocznie (art. 21 ust. 1 pkt 92 )

LIKWIDACJA limitów zwolnień w zakresie:

 1. zapomóg związanych ze zdarzeniem losowych finansowanych z ZFŚS (art. 21 ust. 1 pkt 26 lit.a),
 2. świadczeń od uczelni z tytułu praktyk zawodowych (art. 21 ust. 1 pkt 89);

WPROWADZENIE ZWOLNIEŃ DLA:

 1. wynagrodzeń za udzielanie pomocy służbom państwowym wypłacanych z funduszu operacyjnego (art. 21 ust. 1 pkt 83b), przy jednoczesnym uchyleniu pkt 5 w art. 30 w ust. 1,
 2. świadczeń uzyskanych z tytułu uczestnictwa w szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (art. 21 ust. 1 pkt 90b – wcześniej zaniechanie poboru podatku),
 3. przychodów z tytułu umorzenia należności czynszowych (art. 21 ust. 1 pkt 97b) wcześniej zaniechanie poboru podatku),
 4. wygrane w turnieju gry w pokera przeprowadzonym przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art.21ust.1 pkt.6b)
 5. przychody z tytułu zwolnienia z opłaty za wydanie Karty Dużej Rodziny (art.21 ust.1 pkt.141)