Skip to main content

MA OBOWIAZEK :

1. Utworzenia regulaminu pracy

Art. 104.
§ 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

§ 2.  Regulaminu pracy nie wprowadza się, jeżeli w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników.
Art. 1041.
§ 1. Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności:
1) organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
2)  systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,
4) porę nocną,
5)  termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,
6) wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,
7) rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,
7a)  wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,
8) obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,
9) przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
§ 2. Regulamin pracy powinien zawierać informacje o karach stosowanych zgodnie z art. 108 z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.
Art. 1042.
§ 1. Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.
§ 2. W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie, a także w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin pracy ustala pracodawca.
Art. 1043.
§ 1. Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy.

2. Utworzenia regulaminu wynagradzania

Regulamin wynagradzania określa warunki wynagradzania za wykonywaną pracę oraz dodatkowe świadczenia z nią związane np. odprawy pieniężne, nagrody jubileuszowe oraz inne przewidziane przez pracodawcę świadczenia jak również zasady ich przyznawania. Jeżeli w firmie jest organizacja związkowa to regulamin wynagradzania musi być z niż uzgodniony. W innym przypadku pracodawca sam ustala regulamin i podaje go do wiadomości pracownikom w sposób przyjęty wg zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie

3. Utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Jest to fundusz przeznaczony na dofinansowanie obiektów socjalnych: żłobki, przedszkola, finansowanie działalności socjalnej, udzielania wsparcia finansowego w przypadku trudnej sytuacji, pożyczki na cele mieszkaniowe. Najczęściej jest z niego finansowane świadczenie urlopowe. Dotyczy on 50 etatów. Nie jest obowiązkowe jego tworzenie –wystarczy w regulaminie pracy to zaznaczy.

4. Świadczenia chorobowe

Pracodawca, który zatrudnia nie więcej niż 20 pracowników, ma obowiązek wypłacania zatrudnionym wynagrodzenia chorobowego za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w ciągu roku. Zasiłek chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i świadczenia rehabilitacyjne (z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego) wypłaca pracownikowi ZUS.
Pracodawca, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób, ma obowiązek ustalenia prawa, wysokości oraz wypłaty świadczeń chorobowych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego (zasiłku chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego, opiekuńczego i świadczeń rehabilitacyjnych) przez cały okres choroby bądź niezdolności pracowników do pracy. Jeżeli w czasie pobierania zasiłku lub świadczenia stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu, to obowiązki pracodawcy przejmuje ZUS.

5. Zwolnienia pracowników

Rozwiązanie stosunku pracy w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron z przyczyn leżących po stronie pracodawcy zalicza się do zwolnień grupowych w przypadku spełnienia określonych kryteriów.
O zwolnieniach grupowych mówimy, gdy w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie pracodawca zwalnia co najmniej:
10 pracowników, gdy w zakładzie pracy zatrudnionych jest mniej niż 100 pracowników,
10% pracowników, gdy w zakładzie pracy zatrudnionych jest co najmniej 100, jednak mniej niż 300 pracowników
30 pracowników, gdy w zakładzie pracy zatrudnionych jest co najmniej 300 lub więcej pracowników
Obowiązki i sposób postępowania pracodawcy reguluje ustawa z dnia 13 marca 2003 r o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. (Dz. U. z dnia 22 maja 2003 r.
6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Obowiązki w zakresie przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą one m.in. spełnienia wymagań przez pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, a także organizacji pracy, np. zapewnienia pomieszczenia do spożywania posiłków
7. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Obowiązek dokonywania wpłat na PFRON spoczywa na pracodawcach zatrudniających co najmniej 25 pracowników przeliczeniu na pełne etaty.
Drugim warunkiem jest osiąganie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych poniżej 6%. Pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 pracowników lub osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 6% są zwolnieni ze składek na PFRON.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DzU nr 24, poz. 141 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU nr 123, poz. 776 z późn. zm.)